search

Best photos of the month, September 2020.

Greater Spotted Eagle | Oleg Sheremet | 20

Saker Falcon | Nikola Zmievskiy | 19

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 18

Red-throated Pipit | Oleg Sheremet | 17

Lesser Spotted Eagle | Oleg Sheremet | 16

Red-throated Pipit | Oleg Sheremet | 16

Eurasian Honey-Buzzard | Yevgen Chernolyev | 15

Lesser Spotted Eagle | Oleg Sheremet | 15

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 15

Little Grebe | Family Kuzhel | 15

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 15

Eurasian Redstart | Viktor Sevidov | 14

Red-breasted Flycatcher | Viktor Sevidov | 14

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 14

Eurasian Honey-Buzzard | Sergo Travelian | 14

Osprey | Sergo Travelian | 14

Osprey | Sergo Travelian | 14

Lesser Spotted Eagle | Sergo Travelian | 14

Red-necked Phalarope | Natalia Honcharyk | 14

Spotted Crake | Natalia Honcharyk | 14

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 14

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 14

Grey-Headed Woodpecker | Viktor Sevidov | 14

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 14

Grey-Headed Woodpecker | Viktor Sevidov | 13

Sanderling | Sergo Travelian | 13

Common Kestrel | Oleg Sheremet | 13

Common Eider | Oleg Sheremet | 13

Red-throated Loon | Natalia Honcharyk | 13

Grey-Headed Woodpecker | Viktor Sevidov | 13

Blackcap | Viktor Sevidov | 12

Eurasian Honey-Buzzard | Sergo Travelian | 12

Red-footed Falcon | Sergo Travelian | 12

Ruddy Turnstone | Sergo Travelian | 12

Red-breasted Flycatcher | Oleg Sheremet | 12

Common Goldeneye | Family Kuzhel | 12

Eurasian Redstart | Viktor Sevidov | 12

Common Eider | Oleg Sheremet | 12

Common Pheasant | Viktor Sevidov | 11

Sanderling | Inna Kyselova | 11

Red-throated Pipit | Yevgen Chernolyev | 11

Eurasian Curlew | Sergo Travelian | 11

Saker Falcon | Nikola Zmievskiy | 11

Common Kestrel | Oleg Sheremet | 11

Common Eider | Oleg Sheremet | 11

Little Grebe | Family Kuzhel | 11

Red-throated Pipit | Natalia Honcharyk | 11

Red-throated Loon | Oleg Rozhko | 11

Blackcap | Viktor Sevidov | 11

Red-breasted Flycatcher | Viktor Sevidov | 11

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 11

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 11

Red Knot | Alex Sapuga | 10

Eurasian Hobby | Viktor Sevidov | 10

Firecrest | Kostiantyn Pylypiuk | 10

Common Eider | Oleg Sheremet | 10

Calandra Lark | Family Kuzhel | 10

Eurasian Honey-Buzzard | Natalia Honcharyk | 10

Osprey | Natalia Honcharyk | 10

Red-necked Phalarope | Natalia Honcharyk | 10

Osprey | Andrey Mis\'kov | 10

Sanderling | Andrey Mis\'kov | 10

Common Kestrel | Viktor Sevidov | 10

Red-necked Phalarope | Family Kuzhel | 10

Blackcap | Viktor Sevidov | 10

Red-breasted Flycatcher | Viktor Sevidov | 10

Common Eider | Oleg Sheremet | 10

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 10

Northern Goshawk | Vladimir Popenko | 10

Arctic Loon | Yevgen Chernolyev | 9

Eurasian Honey-Buzzard | Sergo Travelian | 9

Spotted Redshank | Family Kuzhel | 9

Red-necked Phalarope | Family Kuzhel | 9

Spotted Crake | Family Kuzhel | 9

Water Rail | Family Kuzhel | 9

Little Stint | Natalia Honcharyk | 9

Crested Lark | Natalia Honcharyk | 9

Short-toed Snake Eagle | Andrey Mis\'kov | 9

Red-Necked Grebe | Andrey Mis\'kov | 9

Grey Plover | Oleg Rozhko | 9

Sanderling | Liudmila Karukina | 9

Eurasian Hobby | Viktor Sevidov | 9

Common Eider | Oleg Sheremet | 9

Common Eider | Oleg Sheremet | 9

Common Eider | Oleg Sheremet | 9

Red-throated Loon | Oleg Sheremet | 9

Red-throated Loon | Natalia Honcharyk | 9

Sanderling | Sergo Travelian | 9

Red-necked Phalarope | Family Kuzhel | 9

Ruddy Turnstone | Sergo Travelian | 9

Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)

rare birds records

rare birds were not found yet

unidentified birds


2022-09-22

Оксана Маховская: Молодая жёлтая трясогузкаПлиска жовта

2022-09-22

no any comments:

more unidentified birds...